جستجو

آرشيو مطالب

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی سطح و فاصله اطمینان


پارامتر و آماره(در زمینه آمار استنباطی مورد استفاده قرار می گیرند)


👈👈شاخص های گرایش مرکز ( میانگین,انحراف معیار,نما) و شاخص های پراکندگی

(انحراف معیار,واریانس,دامنه میان چارکی) در آمار توصیفی مورد استفاده قرار می گیرند


هدف آمار استنباطی,برآورد ویژگی ها و خصوصیات جامعه بر مبنای نمونه است

آماره :statistic به هرگونه داده ای اطلاق می شود که از طریق اندازه گیری نمونه sampleبدست آمده باشد

پارامتر: populationبه هر داده که از طریق اندازه گیری کلیه جامعه صورت گیرد

با آماره برآورد پارامتر می کنیم


👈👈کلیک روی ادامه مطلب


پنجشنبه 10 آبان 1397
ادامه مطلب