درباره نویسنده

ملیحه باغبان

کارشناسی کتابداری/ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات/ دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش/ دانشگاه الزهرا (س)-تهران

بیشتر بدانید
کتاب بحران ها و اطلاعات جعلی
نویسنده: ملیحه باغبان
در سال های اخیر که جامعه با شتاب به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، موضوع اطلاعات جعلی و گمراه کننده ...

بیشتر بدانید

کتاب اینفودمیک در پاندمی کووید - 19

مجموعه مقالات از تجربیات جهانی
(مشارکت در نوشتن مقاله )

بیشتر بدانید
جستجو

آرشيو مطالب

معـــاون اول رییـــس جمهـــوری بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت وظایـــف و جایـــگاه مهـــم ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی کشـــور، مســـئولیت هـــای ایـــن ســـازمان را پراهمیـــت توصیـــف و بـــر ضـــرورت صیانـــت از اســـناد کشـــور تأکیـــد کـــرد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، اســـحاق جهانگیـــری در جلســه هیــات امنــای ســازمان اســناد و کتابخانــه ملـــی ضمـــن تقدیـــر از عملکـــرد ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی، بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت وظایـــف و جایـــگاه مهـــم ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی کشـــور، مســـئولیت هـــای ایـــن ســـازمان را پراهمیـــت توصیـــف و بـــر ضـــرورت صیانـــت از اســـناد کشـــور تأکیـــد کـــرد.
معـــاون اول رییـــس جمهـــوری بـــا تأکیـــد بـــر ایـــن کـــه نگـــه داری و صیانـــت از اســـناد کشـــور مهـــم و از حساســـیت بســـیار بالایـــی برخـــوردار اســـت، افـــزود: ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی بایـــد عــلـاوه بـــر دقـــت و نظـــارت جـــدی بـــرای صیانـــت و مراقبـــت از اســـناد کشـــور، بـــا صــدور دســتورالعمل هــا، نــکات لازم را بــه ســایر دســـتگاه هـــا بـــرای توجـــه ویـــژه بـــه ایـــن امـــر مهـــم متذکـــر شـــود. رییـــس ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی در ایـــن جلســـه کـــه وزیـــران فرهنـــگ و ارشـــاد اســلـامی، آمـــوزش وپـــرورش و علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری نیـــز حضـــور داشـــتند، گزارشـــی از عملکـــرد و مأموریـــت هـــای ایـــن ســـازمان ارائـــه کــرد و بــه تشــریح دســتاوردها و برنامــه هــای در دســـت اجـــرا پرداخـــت. اشـــرف بروجـــردی در ایـــن گـــزارش بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه در حـــال حاضـــر 9و نیـــم میلیـــون منبـــع کتـــاب نســـخه ای، 2و نیـــم میلیـــون منبـــع دیجیتـــال و 150میلیـــون بـــرگ ســـند آرشـــیوی در ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی وجـــود دارد، بـــه تشـــریح برخـــی نواقـــص تاریخـــی ســـازمان پرداخـــت و گفـــت: در حـــال حاضـــر تنهـــا 65درصـــد کتـــب 26ســـال اخیـــر فراهـــم آوری شـــده، پنـــج میلیـــون شـــمار نشـــریه بـــدون فهرســـت موضوعـــی در مخـــازن ســـازمان وجـــود دارد و 230میلیـــون بـــرگ ســـند بـــدون فهرســـت در مخـــازن محبـــوس و تنهـــا 11درصـــد منابـــع دیجیتـــال شـــده اســـت. وی همچنیــن گزارشـی از نـوآوری هـا و تغییــر رویکـــرد ســـازمان در بخـــش هـــای مختلـــف ارائـــه کـرد و گفـت: ارتقـاء سـطح تعامـل بـا مخاطبـان، افزایـــش توجـــه بـــه فنـــاوری هـــای نویـــن، افزایـــش میـــزان دسترســـی پذیـــری بـــه منابـــع دانشـــی اطلاعاتـــی و کاهـــش وابســـتگی بودجـــه دولتـــی و ظرفیـــت ســـازی بـــرای تنـــوع بخشـــی بــه منابــع درآمــدی از جملــه اهــداف ســازمان در تغییـــر رویکردهـــا خواهـــد بـــود.


ادامه


پنجشنبه 01 اسفند 1398
ادامه مطلب

یکی از پیش نیازهای اصلی پژوهش در حوزه ی علوم انسانی, دسترسی به اسناد دیجیتالی ست. با وجود دیجیتالی شدن حجم انبوهی از اسناد در کتابخانه ها, کنفرانس روسای مدیریت آرشیوی ایالت فدرال آلمان (KLA) اعلام کرد که تنها 5 تا 10 درصد اسناد آرشیوی دیجیتالی شده اند و 90 تا 95 درصد هنوز دیجیتالی نشده اند.با این شرایط محققانِ علاقمند به استفاده از اسناد آرشیوی دو راه پیش رو خواهند داشت: یا باید سند مورد نیاز خود را سفارش دهند تا بصورت دیجیتالی شده برایشان ارسال شود که هزینه بر و زمان بر خواهد بود و یا از دستگاههای دیجیتالی موجود در مراکز آرشیوی برای عکسبرداری استفاده کنند.

مراجعه کنندگان اگر خود مجبور به اسکن از اسناد باشند, با سه مشکل مواجه هستند: مشکلات صحافی در جلد و صفحات کتابها( به دلیل قدمت اسناد), شرایط نور در اتاق های مطالعه و ممنوعیت نور فلاش دوربین.

بنیاد تحقیقاتی آلمان (DFG), برای دیجیتال سازی اسناد وضوح تصویر 300DP و عمق رنگ 8 بیت را مناسب اعلام کرده که در حال حاضر با دوربین تلفن های همراه این امر می تواند محقق شود.تلفن همراه به عنوان یک دستگاه که همواره در دسترس تمامی مراجعه کنندگان است, می تواند مورد استفاده قرار گیرد.مزیتی که دوربین های تلفن همراه نسبت به اسکنر دارد,این است که نیاز به تماس سطح کتاب با دستگاه نیست و مشکلی برای مدارک ایجاد نمی شود.

DOCSCAN نرم افزار منبع باز با قابلیت تشخیص بلادرنگ صفحه و قابلیت عکسبرداری متوالی ست که از طریق github,google play store در دسترس است.

این برنامه قابیلت تشخیص تورق صفحات مدارک و عکسبرداری بلادرنگ و متوالی را دارد .

scantent پایه ای خیمه شکل است که تلفن همراه در بالای خیمه قرار گرفته و نور پیرامون را مسدود و نور ال ای دی غیر مخرب ایجاد می کند.ترکیب docscan و scantent در سیستم تلفن های همراه موجب کاهش هزینه ی کاربران برای دیجیتالی کردن اسناد در آرشیو ها می شود.

اپراتورها برای دیجیتالی کردن فقط کافیست یک کتاب را ورق بزنند،و لازم نیست برای گرفتن تصویر, دکمه ای را فشار دهند. برنامه DocScan و scan tent در طی پروژه ی READ  (به رسمیت شناختن و غنی سازی اسناد بایگانی)  (H2020PROJECT5)توسعه یافته است. هدف از این پروژه ارائه خدمات، مانند رونوشت خودکار، به گروه‌های هدف اصلی شامل: بایگانی ها، کتابخانه‌ها، محققان علوم انسانی، کاربران عمومی و متخصصان کامپیوتر هستند، می‌باشد. این خدمات از طریق پلتفرم Transkribus در دسترس خواهد بود. اساس خدمات، تهیه تصاویر دیجیتالی از اسنادی است که می‌توانند با برنامه DocScan ,تصویربرداری شوند.
این پروژه با یاری وزارت علوم، تحقیقات و اقتصاد فدرال اتریش، و بودجه برنامه تحقیقاتی و نوآوری ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا انجام شده است.

ترجمه از: ملیحه باغبان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


یکشنبه 13 مرداد 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : مهرداد شبان

یک سند هویتی سندی است که به منظور شناسایی یک شخص خاص و یا تایید او و یا جنبه‌هایی از آن شخص از قبیل اسم، سن، آدرس و شماره شناسایی و غیره مورد استفاده قرار می­گیرد. در حالی که برخی کشورها کارت شناسایی رسمی صادر می کنند، کشورهایی هم هستند که از اسناد غیر رسمی جهت تایید هویت افراد بهره می گیرند  انواع مختلفی از اسناد هویتی وجود دارد؛ از قبیل پاسپورت، کارت شناسایی ملی، کارت اقامت، گواهی تولد و گواهی فوت، گواهینامه رانندگی و کارت شناسایی نظامیان. عکس پرسنلی موجود بر روی اسناد هویتی نیز به منظور پیوند دادن یک سند به یک فرد خاص استفاده می­شود.

بنیان تقلب در اسناد هویتی بر ایجاد هویت‌های جعلی استوار است که اغلب از طریق ادغام اطلاعات واقعی با اطلاعات ساختگی ساخته می شوند. به عنوان مثال شخص جاعل می تواند شماره تامین اجتماعی یک فرد را با اسم فرد دوم و آدرس فردی دیگر ترکیب کرده و یک سند هویتی جدید تولید کند.  شخص مذکور سپس می تواند از این سند جعلی برای دریافت اعتبار مالی یا خرید‌های بزرگ و یا برای انجام فعالیت‌های مختلف دیگر که نیازمند ارائه پیشینه مالی است استفاده کند.

به دلیل پیشرفت و توسعه رایانه‌ها  چاپگرها و اسکنرها  و نیز قیمت نسبتا پایین آنها، جعل اسناد هویتی به یک مشکل بزرگ در عصر حاضر تبدیل شده است؛ به طوری که هم اکنون اسناد هویتی جعلی به طور گسترده در سطح جهان استفاده می­شوند؛ از جمله در مهاجرت‌های غیر قانونی، قاچاق دارو و مواد مخدر، قاچاق انسان و حمله‌های تروریستی. محققان تخمین زده اند که  یک رشد 40 درصدی در تعداد اسناد هویتی مکرر بین سال‌های 2018-2014 روی خواهد داد. پیش بینی شده که ضرر مالی ناشی از این قضیه از 5 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا خواهد کرد. در این رابطه تعداد زیادی از پژوهشگران این موضوع را  مورد بحث قرار داده و برای حل و جلوگیری از آن روش‌های مختلفی را ارائه کرده اند.

روش‌های تشخیص جعل

(1)  نهان‌نگاری (واترمارکینگ) الکترونیکی: فرایندی است که در آن یک رشته از داده‌ها به منظور حفاظت از مالکیت یک شخص بر یک شی چند رسانه ای، در آن جاسازی می‌شود که می‌توان آن را در چند دسته طبقه بندی کرد. دسته اول نهان‌نگاری‌هایی هستند که مبتنی بر اشیائی چون متن، تصویر می‌باشند. دسته دوم که بر پایه درک افراد  است می‌تواند نهان‌نگاری قابل رویت و یا غیر قابل رویت باشد. و دسته سوم مبتنی بر مقاومت است؛ یعنی چگونه واترماک در مقابل اقدامات جاعلان مقاومت می‌کند. این نوع از نهان‌نگاری می‌تواند شکننده، نیمه شکننده و مقاوم باشد.

(2)  بیومتریکس (زیست سنجشی): شامل مشخصه‌های فیزیکی و رفتاری منحصر به فرد است که برای تایید هویت یک شخص استفاده می‌شوند. مشخصه فیزیکی شامل شکل اجزای خاصی از بدن از قبیل اثر انگشت، دی ان ای، چهره، دست، شبکیه چشم و بوی بدن است. مشخصه‌های رفتاری نیز رفتار و عادات شخصی از قبیل الگوی تایپ کردن، راه رفتن، صدا و ژست و حرکات بدن را شامل می شود.

(3)  استگانوگرافی (پنهان نگاری): که علم و هنر پنهان کردن اطلاعات به وسیله جاسازی پیام‌هایی در داخل متن، تصویر، صوت و ویدیو است. هدف پنهان نگاری، پنهان کردن یک پیام در یک شی می‌باشد.

پژوهش های مرتبط

  • یک سیستم مبتنی بر اثر انگشت در مقاله [1] برای تشخیص اسناد جعلی پشنهاد شده که شامل  شناسه اثر انگشت، بازخوان، مجموعه داده و کارت شناسایی فیزیکی است. این سیستم ابتدا اثر انگشت را  از فرد دریافت کرده و سپس آن را با اثر انگشت ذخیره شده در تراشه موجود در سند هویتی تطبیق می‌دهد. با این حال همانگونه که نویسندگان مقاله ذکر کردند این سیستم مشکلاتی را در رابطه با اثر انگشت‌های مرطوب، خشک و خراشیده دارد.
  • نویسندگان در مقاله [2] رویکردی را برای تشخیص جعل در پاسپورت‌های هلندی بررسی کرده اند که بنا به گفته آنها روشی کارآمد است. این رویکرد بر استفاده از بیومتریکس در تشخیص جعل تاکید می‌کند. با این حال سیستم  مذکور نیاز به روزآمدسازی مداوم دارد؛ زیرا حالت چهره چه در جوانان و چه در بزرگسالان ممکن است در طول زمان تغییر کند. علاوه بر این تعویض اثر انگشت دست راست با دست چپ و یا برعکس می‌تواند عملکرد سیستم را تحت تاثیر قرار دهد.
  • در مقاله [3] یک رویکرد برای تشخیص فتوکپی­ های جعلی با استفاده از روش نهان‌نگاری ارائه شده است. این سیستم برای تشخیص جعل در اسناد هویتی یک کد منحصر به فرد شخصی در عکس جاسازی می‌کند به طوری که هیچ گونه تغییری در اثر اضافه شدن این کد در عکس ایجاد نمی‌شود. سیستم با مقایسه اطلاعات جاسازی شده با اطلاعات موجود بر روی سند هویتی، جعل را تشخیص می‌دهد. با این حال نهان‌نگاری الکترونیکی در پاره ­ای از موارد دارای نقاط ضعفی است از جمله: الف) اقداماتی که با هدف حذف کامل کد جاسازی شده صورت می‌گیرد ب) رمزنگاری که با هدف تغییر کد انجام می‌شود ج) حملات پروتکلی به منظور حمله به کل برنامه نهان‌نگاری .

مترجم: مهرداد شبان غازانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


منابع:

A. B. Hassan and Y. A. Fadlalla, "A survey on techniques of detecting identity documents forgery," 2017 Sudan Conference on Computer Science and Information Technology (SCCSIT), Elnihood, 2017, pp. 1-5.

[1] Yang, Chunlin. "Fingerprint biometrics for ID document verification." 2014 9th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. IEEE, 2014.

[2] Schouten, Ben, and Bart Jacobs. "Biometrics and their use in epassports."Image and Vision Computing 27.3 (2009): 305-312.

[3] Perry, Burt, Scott Carr, and Phil Patterson. "Digital watermarks as a security feature for identityپنجشنبه 27 تیر 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش