جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان


برای ورود به اصطلاحنامه کلیک کنید


نتیجه برای جستجوی information

این اصطلاحنامه واژگان زبان انگلیسی را استخراج و روابط آنها را ترسیم می کند. به این اصطلاحنامه ها، اصطلاحنامه های :

language-based thesauri

semantic network

lexical ontology

هم می گویند. (دکتر سید مهدی طاهری)


چهارشنبه 10 آذر 1400
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش