درباره نویسنده

ملیحه باغبان

کارشناسی کتابداری/ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات/ دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش/ دانشگاه الزهرا (س)-تهران

بیشتر بدانید
کتاب بحران ها و اطلاعات جعلی
نویسنده: ملیحه باغبان
در سال های اخیر که جامعه با شتاب به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، موضوع اطلاعات جعلی و گمراه کننده ...

بیشتر بدانید

کتاب اینفودمیک در پاندمی کووید - 19

مجموعه مقالات از تجربیات جهانی
(مشارکت در نوشتن مقاله )

بیشتر بدانید
جستجو

آرشيو مطالب

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسامی آذربایجان غربی گفت:هفدهمین نمایشـگاه کتـاب ارومیه در بـازه زمانی ۱۱تا ۱۵اسـفند مـاه بـا حضـور بیش از 4۰۰ناشـر کشـوری برگـزار می شـود که تعداد این ناشـران نسـبت به سـال گذشـته ۵۵درصد افزایش داشـته اسـت. حجت الاسـلام والمسـلمین ناصر خدایاری با بیان اینکه در حاشـیه این نمایشـگاه بن کارت هایـی با تخفیف ۲۰ درصـدی ارائه می شـود، عنـوان کرد: علاوه بـر این بن ها، ناشـران نیز تخفیف ۱۰درصدی برای خریـداران در نظر گرفته انـد کـه در مجمـوع در نمایشـگاه کتـاب ارومیـه تخفیـف 3۰درصدی به مشـتریان داده می شـود. وی با بیان اینکه نمایشـگاه کتاب یکی از رویدادهای روتین هر ساله در ارومیه است، ادامه داد: امسال با برنامه ریزی هایی سـعی شـده اسـت تا اسـتقبال از این نمایشـگاه افزایش یافته و همچنین فروش کتاب رشد قابل توجهی داشته باشـد. وی با بیان اینکه در کنار نمایشـگاه کتاب ارومیه نمایشـگاه مطبوعات، خبرگزاری هـا و پایگاه های خبری نیـز برپا خواهد بـود، افـزود: همزمانی این دو نمایشـگاه فرصـت بی نظیـری را فراهـم می کنـد کـه ایـن موضوع افزایش اطلاع رسـانی رویدادهای این نمایشگاه و افزایش تعداد بازدیدکننـدگان را به همراه خواهد داشـت. خدایـاری بـا اشـاره بـه اینکـه چندیـن سـال بـوده کـه نمایشـگاه مطبوعـات بنا بـه دایلـی در آذربایجان غربی برگزار نمی شـد، افزود: امسـال با تمهیداتی مقرر شد این دو نمایشگاه همزمان برگزار شوند و امید است همزمانی این دو نمایشـگاه نتایج مثبتی را داشـته باشـد.


روزنامه مهد تمدن، صفحه8، شماره 992


شنبه 03 اسفند 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش