جستجو

آرشيو مطالب

فهرست مطالب

• مقدمه

• روش شناسی پژوهش

• تعریف روش دلفی

• تاریخچه

• انواع دلفی

• شرایط استفاده از روش دلفی

• ویژگی های روش دلفی

• روند روش دلفی

• ساختار گزارش دلفی

• پایایی و روایی

• نقاط قوت و ضعف دلفی

• نمونه هایی از کاربرد روش دلفی

تهیه و تنظیم: ملیحه باغبان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


سه شنبه 27 فروردين 1398
ادامه مطلب