جستجو

آرشيو مطالب

مراحل را مثل شکل در نرم افزار دنبال کنید


برای نمایش نمره مجذور کای و درجه آزادی مراحل زیر را طی کنید
در اینجا دو متغیر داریم میزان سابقه ی کار و رضایت شغلی
بعد از انجام مراحل بالا نتایج به این صورت نمایش داده میشود
جدول اول خلاصه ای از داده ها را نمایش می دهد. داده های معتبر و درصد آن ها و همچنین داده های گمشده و درصد آن ها در این جدول قابل مشاهده می شوند.
جدول دوم جدول توافقی برای آزمون مجذور کای است.که از یک طرف متغیر رضایتمندی از شغل و از طرف دیگر متغیرمیزان سابقه کاری را به همراه درصد آن ها نشان می دهد.
جدول سوم نشان دهنده نمره مجذور کای و درجه آزادی است
براساس این جدول pبرابر با صفر است یعنی صفر درصد احتمال دارد فرض صفر درست باشد و چون این مقدار از 0.05 کمتر است ,فرض صفر رد می شود و نتیجه می گیریم که بین رضایتمندی از شغل و میزان سابقه ی کاری رابطه وجود دارد .
اگر مقدار p در جدول سوم نمایش داده نشد شما باید مقدار بحرانی برای درجه آزادی 3 را از جدول پیدا و با نمره مجذور کای مقایسه کنید
مقدار بحرانی برای درجه آزادی 8 برابر است با 15.51 و نمره مجذور کای بدست آمده برابر است با 1689.561 که نمره مجذور کای بزرگتر از درجه آزادی و رابطه وجود دارد


تحلیل جدول توافقیبرای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک نمایید


شرایط استفاده از آزمون مجذور کای :

نمونه باید تصادفی انتخاب شود

داده ها باید از نوع اسمی یا رتبه ای باشند

مدخل خانه ها باید از یکدیگر مستقل باشند

فراوانی های مورد انتظار به اندازه کافی بزرگ باشند


با تشکر فراوان از آقای مهرداد شبان


شنبه 10 آذر 1397
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

الگوی رابطه بین دو متغیر را می توان با مقایسه فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار تعیین کرد

برای بررسی رابطه ستون شاغل یا بیکار را انتخاب می کنیم
با ستون بیکار شروع می کنیم:فراوانی مورد انتظار در خانه بیکار و زن بیان می کند که اگر هیچ رابطه ای بین این دو متغیر وجود نمی داشت , ما انتظار داشتیم که 45 زن از 100 زن بیکار باشند در حالی که 60 زن بیکار هستند . این بدین معنی ست که زنان بیشتری بیکارند .
از طرفی اعداد خانه بیکار و مرد به ما می گوید 30 مرد بیکار هستند.اگر ارتباطی بین جنسیت و اشتغال وجود نداشت , انتظار داشتیم که فراوانی مورد انتظار بیشتر از 45 باشد.
پس نتیجه می گیریم زنان بیشتر از مردان بیکار هستند
چنانچه دو خانه در ستون شاغل را نیز بررسی کنیم به همان نتیجه خواهیم رسید ..


شنبه 10 آذر 1397
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

نمره مجذور کای برای اندازه گیری اختلاف بین جدول مشاهده شده ها و جدول مورد انتظار به کار می رود


جدول مربوط به درجه آزادی در صفحه 267 کتاب , ضمیمه 3

مقدار بحرانی درجه آزادی برای عدد یک با درجه 0.01 برابر 6.63 و با درجه 0.05 برابر 3.84 است

مقدار خی 2 برابر شد با 18.8 که از این مقدار بزرگتر و رابطه معنی دار است

نتیجه : بین جنسیت و اشتغال رابطه وجود داردشنبه 10 آذر 1397
ادامه مطلب