جستجو

آرشيو مطالب

اندازه های گرایش مرکز : ( میانگین - میانه - مد یا نما )

اندازه های پراکندگی : ( دامنه تغییرات - انحراف معیار - واریانس - دامنه میان چارکی )

در صورتی که داده های ما اسمی باشد از نما یا مد
در صورتی که داده های ما رتبه ای باشد از میانه
درصورتی که داده های ما نسبی یا فاصله ای باشند اگر توزیع متقارن باشد از میانگین
و در صورتی که توزیع نامتقارن باشد از میانه استفاده می کنیم

در شاخص های پراکندگی در صورتی که توزیع ما متقارن باشد از انحراف معیار
برای داده های نسبی و فاصله ای  و در صورت نامتقارن بودن توزیع از دامنه میان
چارکی استفاده می کنیم .از دامنه میان چارکی برای داده های رتبه ای استفاده می شود

میانگین یا معدل حسابی برای داده های نسبی و فاصله ای به شرط متقارن بودن
توزیع ( مجموعه ای از داده ها را با استفاده از یک عدد خلاصه و امکان مقایسه بین داده های
مختلف فراهم میاید .. از حاصل جمع داده ها تقسیم بر تعداد آنها بدست می آید)

میانه ( نقطه وسط )برای داده های رتبه ای: برای داده هایی با توزیع فراوانی چوله یا نامتقارن
اعداد را مرتب کرده و اگر تعداد فرد باشد عدد وسط میانه است و اگر زوج باشد
میانگین دو عدد وسط میانه خواهد بود (50 درصد داده ها بالای میانه و 50 درصد
پایین میانه قرار دارند )

مد یا نما ( فراوان ترین عدد در یک توزیع )برای داده های اسمی :برای نما
لازم به رسم نمودار نیست .. تنها باید تصمیم گرفته شود که مقدار کدامیک از کدها فراوان تر
است

اگر توزیع فراوانی دارای دو نما باشد یا دو راس آن را دو نمایی گویند

بسته به اینکه شکل توزیع فراوانی و نوع داده چیست می توان

اندازه گرایش مرکزی مناسب را انتخاب کرد

ادامه مطلب کلیک کنید


چهارشنبه 09 آبان 1397
ادامه مطلب