جستجو

آرشيو مطالب

هر گاه بخواهیم به مقایسه داده های دو توزیع مختلف (دو عضو از دو جامعه مختلف) یا داده های دو متغیر متفاوت بپرداریم (دو متغیر مختلف از یک جامعه),باید داده های اصلی(خام) را به نمره z تبدیل کنیم

نمرۀ z نشان می دهد که یک نمرۀ خام به اندازۀ چه تعداد از واحدهای انحراف معیار بالاتر یا پایین تر از میانگین است. 

میانگین استفاده چینیان از اینترنت 2 ساعت در هفته است , میانگین استفاده چان 3 ساعت است , انحراف معیار اینترنت هم 1 ساعت است

پس z=3-2/1=1

میانگین استفاده فرانسوی ها 5 ساعت در هفته است , میانگین استفاده جری 4 ساعت است و انحراف معیار هم 1 ساعت است

پس z=4-5/1=-1

اعداد نشان می دهند که چان بیشتر از جامعه ی خود و جری کمتر از جامعه خود اینترنت استفاده می کند

برای محاسبه احتمال دقیقتر نمرات z از جدول توزیع نرمال معیار استفاده می کنیم ص265 کتاب

عدد جدول برای z1 برابر است با 0.3413

اگر عدد به دست آمده از z مثبت بود , عدد را در صد ضرب و با 50 جمع می زنیم
0.3413*100+50=84.13%
چان به اندازه 84.13% بیشتر از جامعه خود از اینترنت استفاده می کند

0.3413*100-50=15.87%
جری به اندازه 15.87% بیشتر از جامعه خود اینترنت مصرف می کند

برای پیدا کردن اینکه چند درصد از جامعه کمتر استفاده کرده اند عدد بدست آمده را از 100 کم می کنیم
100-15.87=84.13%  , جری کمتر از جامعه خود اینترنت مصرف کرده است
سه شنبه 22 آبان 1397
ادامه مطلب

هنگامی که محقق بخواهد میانگین یک نمونه را با میانگین فرضی جامعه مقایسه کند ,باید از این آزمون استفاده نماید

این آزمون برای داده های نسبی و فاصله ای با توزیع نرمال به کار می رود

گام های فرض آزمایی :

گام اول:طرح فرضیه

گام دوم:محاسبه آماری آزمون

گام سوم:تعیین صحت فرض صفر

گام چهارم:انطباق P-Value با مقدار آلفا (0.05)


👈فرض صفر : آزمون معنی دار نیست

👈فرض یک : آزمون معنی دار است


P-Value اگر کوچکتر و مساوی 0.05 باشد ,آزمون معنی دار است و فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته میشود

P-Value اگر بزرگتر از 0.05 باشد ,آزمون معنی دار نیست و فرض صفر پذیرفته و فرض یک رد می شود

👈برای محاسبه آزمون t در نرم افزار Spss مراحل زیر را انجام دهید

👈در قسمت test value (نمره معیار) باید همان عددی را که می خواهید میانگین نمونه را با آن مقایسه کنید وارد کنید
و نتیجه :
به اندازه 12.609 , افزایش
تفاوت میانگین : 5.05000 , با میانگین عدد ثابت به این میزان افزایش داشته
sig , صفر و آزمون معنی دار است .. پس فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته می شود
دامنه تفاوت میانگین متغییر و میانگین فرضی جامعه بین 4.2118 و 5.8882 قرا دارد
نمونه با تحلیل :
منبع نمونه :http://www.irantahgig.ir

یکشنبه 20 آبان 1397
ادامه مطلب

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

پس از بررسی عادی یا نرمال بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع داده‌ها، از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می شود تا از نرمال بودن داده‌ها اطمینان حاصل گردد.

هنگام بررسی نرمال بودن داده‌ها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده‌ها نرمال است را در سطح خطای 5% تست می‌کنیم.

بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر 0.05 بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده‌ها نرمال خواهد بود.

برای آزمون نرمالیته فرض‌های آماری به صورت زیر تنظیم می‌شود:

فرض صفر : توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است

فرض یک : توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست


👈👈👈👈ادامه مطلب کلیک کنید


چهارشنبه 09 آبان 1397
ادامه مطلب

طبقه بندی و تشخیص انواع داده ها


دلایل طبقه بندی داده ها :

1) چگونگی به رمز در آوردن داده ها برای تحلیل های آماری

2)انتخاب و اجرای روش های تجزیه و تحلیل داده ها

داده ها دو دسته اند : داده های کمی ( فاصله ای و نسبی ) - داده های کیفی ( اسمی و رتبه ای )


👈👈ادامه بحث , با کلیک روی دکمه ادامه مطلب


چهارشنبه 09 آبان 1397
ادامه مطلب