جستجو

آرشيو مطالب

هر گاه بخواهیم به مقایسه داده های دو توزیع مختلف (دو عضو از دو جامعه مختلف) یا داده های دو متغیر متفاوت بپرداریم (دو متغیر مختلف از یک جامعه),باید داده های اصلی(خام) را به نمره z تبدیل کنیم

نمرۀ z نشان می دهد که یک نمرۀ خام به اندازۀ چه تعداد از واحدهای انحراف معیار بالاتر یا پایین تر از میانگین است. 

میانگین استفاده چینیان از اینترنت 2 ساعت در هفته است , میانگین استفاده چان 3 ساعت است , انحراف معیار اینترنت هم 1 ساعت است

پس z=3-2/1=1

میانگین استفاده فرانسوی ها 5 ساعت در هفته است , میانگین استفاده جری 4 ساعت است و انحراف معیار هم 1 ساعت است

پس z=4-5/1=-1

اعداد نشان می دهند که چان بیشتر از جامعه ی خود و جری کمتر از جامعه خود اینترنت استفاده می کند

برای محاسبه احتمال دقیقتر نمرات z از جدول توزیع نرمال معیار استفاده می کنیم ص265 کتاب

عدد جدول برای z1 برابر است با 0.3413

اگر عدد به دست آمده از z مثبت بود , عدد را در صد ضرب و با 50 جمع می زنیم
0.3413*100+50=84.13%
چان به اندازه 84.13% بیشتر از جامعه خود از اینترنت استفاده می کند

0.3413*100-50=15.87%
جری به اندازه 15.87% بیشتر از جامعه خود اینترنت مصرف می کند

برای پیدا کردن اینکه چند درصد از جامعه کمتر استفاده کرده اند عدد بدست آمده را از 100 کم می کنیم
100-15.87=84.13%  , جری کمتر از جامعه خود اینترنت مصرف کرده است
سه شنبه 22 آبان 1397
ادامه مطلب

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی سطح و فاصله اطمینان


پارامتر و آماره(در زمینه آمار استنباطی مورد استفاده قرار می گیرند)


👈👈شاخص های گرایش مرکز ( میانگین,انحراف معیار,نما) و شاخص های پراکندگی

(انحراف معیار,واریانس,دامنه میان چارکی) در آمار توصیفی مورد استفاده قرار می گیرند


هدف آمار استنباطی,برآورد ویژگی ها و خصوصیات جامعه بر مبنای نمونه است

آماره :statistic به هرگونه داده ای اطلاق می شود که از طریق اندازه گیری نمونه sampleبدست آمده باشد

پارامتر: populationبه هر داده که از طریق اندازه گیری کلیه جامعه صورت گیرد

با آماره برآورد پارامتر می کنیم


👈👈کلیک روی ادامه مطلب


پنجشنبه 10 آبان 1397
ادامه مطلب

طبقه بندی و تشخیص انواع داده ها


دلایل طبقه بندی داده ها :

1) چگونگی به رمز در آوردن داده ها برای تحلیل های آماری

2)انتخاب و اجرای روش های تجزیه و تحلیل داده ها

داده ها دو دسته اند : داده های کمی ( فاصله ای و نسبی ) - داده های کیفی ( اسمی و رتبه ای )


👈👈ادامه بحث , با کلیک روی دکمه ادامه مطلب


چهارشنبه 09 آبان 1397
ادامه مطلب