جستجو

آرشيو مطالب

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

پس از بررسی عادی یا نرمال بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع داده‌ها، از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می شود تا از نرمال بودن داده‌ها اطمینان حاصل گردد.

هنگام بررسی نرمال بودن داده‌ها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده‌ها نرمال است را در سطح خطای 5% تست می‌کنیم.

بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر 0.05 بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده‌ها نرمال خواهد بود.

برای آزمون نرمالیته فرض‌های آماری به صورت زیر تنظیم می‌شود:

فرض صفر : توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است

فرض یک : توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست


👈👈👈👈ادامه مطلب کلیک کنید


چهارشنبه 09 آبان 1397
ادامه مطلب