درباره نویسنده

ملیحه باغبان

کارشناسی کتابداری/ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات/ دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش/ دانشگاه الزهرا (س)-تهران

بیشتر بدانید
کتاب بحران ها و اطلاعات جعلی
نویسنده: ملیحه باغبان
در سال های اخیر که جامعه با شتاب به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، موضوع اطلاعات جعلی و گمراه کننده ...

بیشتر بدانید

کتاب اینفودمیک در پاندمی کووید - 19

مجموعه مقالات از تجربیات جهانی
(مشارکت در نوشتن مقاله )

بیشتر بدانید
جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
ادامه مطلب


حضــرت آیــت الله خامنــه ای بــا حضــور در ســی وپنجمین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران بــه مــدت ۳ ســاعت از غرفه هــای مختلــف کتــاب بازدیــد کردنــد. 

رهبــر انقــلاب در ایــن بازدیــد ضمــن گفتگــو بــا ناشــران، نویســندگان و صاحبــان غرفه هــای کتــاب، از نزدیــک در جریــان تازه هــای نشــر و وضعیــت بـازار کتـاب و همچنیـن میزان اسـتقبال از نمایشــگاه قــرار گرفتنــد. 

حضــرت آیــت الله خامنــه ای پــس از بازدیــد از نمایشــگاه کتــاب در مصاحبــه ای، انگیــزه خــود از چنیــن بازدیـدی را در درجـه اول میـل شـخصی و علاقــه بــه کتــاب برشــمردند و افزودنــد: یکــی دیگــر از دلایــل بازدیــد از نمایشــگاه کتــاب، زمینه ســازی بــرای ترویــج کتــاب و کتابخوانــی اســت. 

ایشــان گفتنــد: اعتقــاد مــن ایــن اسـت کـه همـه آحـاد مـردم در طبقـات مختلــف ســنی و علمــی نیازمنــد بــه کتــاب هســتند و هیــچ چیــزی نمی توانــد جــای کتــاب را بگیــرد.

رهبــر انقــلاب اسـلامی بــا اشــاره بــه تاثیــر فضــای مجــازی برموضــوع کتابخوانــی، خاطــر نشــان کردنــد: نبایــد فضــای مجــازی جــای کتابخوانــی را بگیــرد و کتــاب بایــد همــواره در ســبد خریــد و در مجموعــه اوقــات مــردم جــای خــاص خــود را داشــته باشــد. 

حضــرت آیــت الله خامنــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئولین وزارت ارشــاد و ســازمان تبلیغــات اســامی بایــد بــه کســانی کــه در کار نشــر و تولیــد کتـاب فعـال هسـتند کمک کننــد، افزودنــد: البتــه در ایــن بخــش کمک هایــی می شــود و ایــن رونــد بایــد ادامــه یابــد امــا کار مهــم دیگــر ایــن اســت کــه فعــالین فضــای مجــازی، ترویــج کتــاب و کتابخوانــی را از جملــه وظایــف خــود بداننــد. 

ایشـان تاکیـد کردنـد: فعـالین فضـای مجــازی کتاب هــای خوبــی را کــه در زمینه هــای مختلــف علمــی، ادبیــات، تاریـخ، هنـر، مسـائل دینـی و اعتقـادی و در یــک کام »کتاب هــای مفیــد« را معرفــی و ترویــج کننــد.

رهبــر انقـلاب اسـلامی بــه چنــد نکتــه قابــل توجــه در نمایشــگاه کتــاب امســال نیــز اشــاره کردنــد. حضــرت آیــت الله خامنــه ای گفتنــد: افزایــش کارهــای جدیــد، افزایــش شــمارگان کتابهــا و تجدیــد چــاپ مکـرر برخـی کتابهـا از خبرهـای خـوب نمایشــگاه امســال اســت. بخـش پایانـی سـخنان رهبـر انقـلاب یــک توصیــه مهــم بــه مســئولین و دســتگاه هایی بــود کــه بــا نوجوانــان و جوانــان ســروکار دارنــد. 

حضــرت آیــت الله خامنــه ای گفتنــد: دســتگاه هایی همچــون وزارت ارشــاد، ســازمان تبلیغــات و حــوزه هنــری بایــد در زمینــه تولیــد کتــاب مناســب بــرای نســل جــوان و »وزارت آمــوزش و پــرورش« و »وزارت علــوم« نیــز بایــد در زمینــه ترویــج کتابخوانــی میــان نوجوانــان و جوانــان بیــش از پیــش تـلاش کننـد تـا هـم زمینـه کتابخوانـی فراهــم شــود و هــم کتــاب خــوب در اختیــار آنــان قــرار گیــرد. 

ایشــان یکــی از نیازهــای جــدی بــرای نســل جــوان را تولیــد کتــاب در زمینـه شـرح قضایـا و حـوادث گوناگـون دانســتند و افزودنــد: در زمینــه قضایایــی همچــون مشـروطیت، دفـاع مقـدس، »انقــلاب اســلامی« و شــخصیت برجســته و کم نظیــری همچــون امــام(ره) یــا کتاب مناســب وجــود نــدارد و یــا کتــاب »خواندنــی« بســیار کــم اســت کــه بایــد در ایــن موضوعــات تولیــد کتــاب مناسـب بـرای نسـل جـوان انجــام گیــرد.


منبع:روزنامه آذربایجان،صفحه2،چهارشنبه 26 اردیبهشت1403


چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
ادامه مطلب

در دومین نشست حلقه »بچه های ایران آینده« ؛ نوجوانان با »هفت خوان« به استقبال بزرگداشت فردوسی می روند. دومین نشست حلقه »بچه های ایران آینده« با عنوان »هفت خوان« به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در فرهنگسراهای شهر تهران برگزار می شود. 

به گزارش ایرنا پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر؛ در دومین نشست »حلقه بچه های ایران آینده « نوجوانانی که در جشنواره »قصه ایران آینده« و در نشست گرامیداشت روز سعدی شرکت کرده بودند، دست به قلم می شوند تا به بهانه روز پاسداشت زبان فارسی و گرامیداشت حکیم فردوسی، ضمن آشنایی با این شاعر ایرانی و خوانش حکایاتی از شاهنامه، داستان های کوتاه خود را بدون استفاده از واژگان غیرفارسی خلق کنند. 

هدایت نوجوانان به رویاپردازی امیدوارانه، آشنایی با تکنیک های اولیه خلق داستان کوتاه، توجه و تمرکز بر ریشه واژگانی که در گفتار و نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد از جمله نکات مورد توجه این نشست است. 

در پایان این نشست ها که تا ۲۷ اردیبهشت ماه در فرهنگسراهای شهر تهران برگزار می شود، نوجوانان آثار خود را می خوانند و به رای شرکت کنندگان بهترین اثر انتخاب می شود و برای چاپ در فصلنامه »ایران آینده« به دبیرخانه جشنواره ارسال می شود. 

نشست حلقه »بچه های ایران آینده« با هدف شناسایی، پرورش و شکوفایی نوجوانان مستعد در زمینه نویسندگی و گسترش فعالیت حلقه های نوجوانان فرهنگسراها برگزار می شود. 

علاقه مندان برای شرکت در این نشست ها و همچنین کسب اطالعات بیشتر می توانند به نزدیک ترین فرهنگسرای محل سکونت خود و یا به درگاه رسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مراجعه کنند.


منبع:روزنامه ابرار،آینه هنر،صفحه6،چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403


چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان


لینک دانلود


صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز


استاد مشاور: دکتر اکبر مجیدی

مدیر مسئول: کمال برومند

سردبیر: آیدا جاسمی


آنچه در این شماره می خوانید:

امنیت و بقای کتابخانه ها

مدیریت کتابخانه ها

اهمیت کتابخانه در دانشگاه

نحوه فعالیت کتابخانه های عمومی در دوران کرونا

نقش کتابخانه ها

پایگاه های اطلاعاتی

تاریخچه کوتاه پایگاه اسکوپوس

فناوری (واقعیت مجازی) در کتابخانه ها

مدیریت دانش در کتابخانه های دیجیتال

جایگاه کتابخانه های دیجیتال


شنبه 05 آذر 1401
ادامه مطلب

دسترسی به نسخه جدید وب آو ساینس از January 6جمعه 12 آذر 1400
ادامه مطلب


آمازون در بیانیه ای اعلام کرد Wickr را در بخش خدمات وب آمازون خود (WAS) که محاسبات ابری و سایر خدمات را ارائه می دهد، وارد خواهد کرد. AWS به ارائه خدمات Wickr از جمله پیام های رمزگذاری شده از انتها به انتهای پیام خواهد شد که برخی از الزامات نظارتی خاص را برآورده می کنند.

استفان اشمیت معاون رئیس AWS گفت: "نیاز به این نوع ارتباطات ایمن در حال افزایش است."

ویکر رمزگذاری "درجه نظامی" خود را برای کاربران تجاری و دولتی تبلیغ کرده است و گفته می شود از جمله برنامه هایی است که در زمان دولت ترامپ برای انتشار اطلاعات از کاخ سفید استفاده شده است. برنامه های دیگری که پیام های رمزگذاری شده ارائه می دهند شامل WhatsApp متعلق به فیس بوک ، iMessage اپل است.

این برنامه ها می توانند به افراد اجازه دهند پیام هایی ارسال کنند که توسط مقامات اجرای قانون قابل رهگیری یا خواندن نیستند. این خبر پس از تصویب قانونی توسط هیئت کنگره منتشر می شود که می تواند توانایی شرکت های بزرگ فناوری را برای دستیابی به رقبایی که رقابت را محدود می کند، محدود کند.


لینک منبع


چهارشنبه 09 تیر 1400
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان


داستان دو شهر مشهورترین اثر داستانی تاریخی چارلز دیکنز است که به فروشی باور نکردنی در طول تاریخ دست پیدا کرده و الهام بخش سریال ها، فیلم ها و نمایش های مختلف بوده است. داستان این رمان با آزادی دکتر مانت فرانسوی از زندان بعد از 18 سال و دیدار او با دخترش که قبلا هرگز او را ندیده آغاز می شود.

چارلز دیکنز در یک یادداشت کوتاه منبع الهام داستان دو شهر را نمایشنامه ای که توسط دوستش ویلکی کالینز نوشته شده و دیکنز در آن به ایفای نقش پرداخته بود عنوان کرده است، او امیدوار بود با نوشتن این کتاب درک درستی از انقلاب فرانسه و دوران وحشتناک آن زمان به خوانندگان ارائه دهد.


ادامه مطلب .......>


سه شنبه 08 تیر 1400
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان
گوگل مدل جدیدی از بلندگوی هوشمند نست را تولید کرده و تصاویری که به منظور تأیید فنی این بلندگو منتشر شده به گمانه زنی در این زمینه دامن زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این بلندگو که احتمالاً شاهزاده نام خواهد داشت از نظر ابعاد مابین بلندگوهای هوشمند مینی و مکس خواهد بود و البته شاهد تغییراتی در ظاهر و قابلیت‌های آن نیز خواهیم بود.


بلندگوی یادشده قادر به اجرای فرامین صوتی مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به پخش موسیقی، اخبار، اعلام وضعیت آب و هوا، جستجو و غیره اشاره کرد.

طراحی پارچه‌ای بدنه، یک پایه پلاستیکی در زیر بلندگو و یک چک قطع و وصل برق در کنار دکمه قطع صدا از جمله امکانات این بلندگو است.

بلندگوی یادشده که با برنامه دستیار گوگل نیز سازگار است دارای چراغ‌های ال ای دی برای نشان دادن فعالیت نیز هست و ارتفاع آن از ۲۱ سانتیمتر فراتر نمی‌رود.

انتظار می‌رود رونمایی از این بلندگو همراه با گوشی هوشمند پیکسل ۵ و سرویس پخش ویدئوی آنلاین جدید گوگل در آینده نزدیک صورت بگیرد.

یکشنبه 22 تیر 1399
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان