👈نویسنده : ملیحه باغبان

در دنياي امروز و در اقتصاد ديجيتالي و به خصوص در حوزه هاي خدمات دولـت الكترونيكـي، اطلاعات زيادي در فرمت متن وجود دارند كه ميتوان به راحتي آنها را در كـلاسهـاي از پـيش تعريف شده طبقه بندي و رده بندي كرد كه البته حدود 80 درصد از اطلاعات در دسترس به عنـوان اسناد متني در دسترس است. اين اطلاعات اغلب در بيشتر داده هاي توصيفي ماننـد گـزارشهـا،  اطلاعات به دست آمـده از مشـتريان، سـاخت مسـتندات كيفيـت، تحقيقـات ميـداني و تجزيـه و يادداشتها و غيره هستند. بـراي بهبـود عملكـرد و ارائـة خـدمات  تحليلهاي تئوري زمينهاي  باكيفيتتر در آينده و ارائة راه حل، بايد اطلاعات موجود را به فرمتهاي قابل استفاده تبديل كرد

روشهاي داده کاوی مزايايي دارد كه سبب مديريت بهتر منابع دانش و فعاليتهاي مـديريت دانش ميشود. داده کاوي در كشف دانـش مفيـد بـراي كمـك بـه پـردازش اطلاعـات و بهبـود  بهره وري كاركنان دانشي سازمان استفاده مـيشـود. نتيجـةداده کاوی، افـزايش ارزش افـزودة كسب وكار به منظور تسهيل فرايند تصميم گيري و كاهش هزينه، نسـبت بـه سـاير تكنيـكهـاي پردازش متن است. در اصل براي به دست آوردن مزايـاي رقـابتي تـر و بهـره بـرداري از اطلاعـات چندگانه، روشهاي كشف دانش در نظر گرفته ميشودتهیه و تنظیم: خانم فاطمه احمدنژادیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


دانلود فایل PDF مروری بر مبحث داده کاوی
دانلود پاور پوینت مروری بر مبحث داده کاوی


لینک کمکیپنجشنبه 18 بهمن 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش