👈نویسنده : ملیحه باغبان

نمره مجذور کای برای اندازه گیری اختلاف بین جدول مشاهده شده ها و جدول مورد انتظار به کار می رود


جدول مربوط به درجه آزادی در صفحه 267 کتاب , ضمیمه 3

مقدار بحرانی درجه آزادی برای عدد یک با درجه 0.01 برابر 6.63 و با درجه 0.05 برابر 3.84 است

مقدار خی 2 برابر شد با 18.8 که از این مقدار بزرگتر و رابطه معنی دار است

نتیجه : بین جنسیت و اشتغال رابطه وجود دارد
شنبه 10 آذر 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش