👈نویسنده : ملیحه باغبان

الگوی رابطه بین دو متغیر را می توان با مقایسه فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار تعیین کرد

برای بررسی رابطه ستون شاغل یا بیکار را انتخاب می کنیم
با ستون بیکار شروع می کنیم:فراوانی مورد انتظار در خانه بیکار و زن بیان می کند که اگر هیچ رابطه ای بین این دو متغیر وجود نمی داشت , ما انتظار داشتیم که 45 زن از 100 زن بیکار باشند در حالی که 60 زن بیکار هستند . این بدین معنی ست که زنان بیشتری بیکارند .
از طرفی اعداد خانه بیکار و مرد به ما می گوید 30 مرد بیکار هستند.اگر ارتباطی بین جنسیت و اشتغال وجود نداشت , انتظار داشتیم که فراوانی مورد انتظار بیشتر از 45 باشد.
پس نتیجه می گیریم زنان بیشتر از مردان بیکار هستند
چنانچه دو خانه در ستون شاغل را نیز بررسی کنیم به همان نتیجه خواهیم رسید ..شنبه 10 آذر 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش