معـــاون اول رییـــس جمهـــوری بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت وظایـــف و جایـــگاه مهـــم ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی کشـــور، مســـئولیت هـــای ایـــن ســـازمان را پراهمیـــت توصیـــف و بـــر ضـــرورت صیانـــت از اســـناد کشـــور تأکیـــد کـــرد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، اســـحاق جهانگیـــری در جلســه هیــات امنــای ســازمان اســناد و کتابخانــه ملـــی ضمـــن تقدیـــر از عملکـــرد ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی، بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت وظایـــف و جایـــگاه مهـــم ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی کشـــور، مســـئولیت هـــای ایـــن ســـازمان را پراهمیـــت توصیـــف و بـــر ضـــرورت صیانـــت از اســـناد کشـــور تأکیـــد کـــرد.
معـــاون اول رییـــس جمهـــوری بـــا تأکیـــد بـــر ایـــن کـــه نگـــه داری و صیانـــت از اســـناد کشـــور مهـــم و از حساســـیت بســـیار بالایـــی برخـــوردار اســـت، افـــزود: ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی بایـــد عــلـاوه بـــر دقـــت و نظـــارت جـــدی بـــرای صیانـــت و مراقبـــت از اســـناد کشـــور، بـــا صــدور دســتورالعمل هــا، نــکات لازم را بــه ســایر دســـتگاه هـــا بـــرای توجـــه ویـــژه بـــه ایـــن امـــر مهـــم متذکـــر شـــود. رییـــس ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی در ایـــن جلســـه کـــه وزیـــران فرهنـــگ و ارشـــاد اســلـامی، آمـــوزش وپـــرورش و علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری نیـــز حضـــور داشـــتند، گزارشـــی از عملکـــرد و مأموریـــت هـــای ایـــن ســـازمان ارائـــه کــرد و بــه تشــریح دســتاوردها و برنامــه هــای در دســـت اجـــرا پرداخـــت. اشـــرف بروجـــردی در ایـــن گـــزارش بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه در حـــال حاضـــر 9و نیـــم میلیـــون منبـــع کتـــاب نســـخه ای، 2و نیـــم میلیـــون منبـــع دیجیتـــال و 150میلیـــون بـــرگ ســـند آرشـــیوی در ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی وجـــود دارد، بـــه تشـــریح برخـــی نواقـــص تاریخـــی ســـازمان پرداخـــت و گفـــت: در حـــال حاضـــر تنهـــا 65درصـــد کتـــب 26ســـال اخیـــر فراهـــم آوری شـــده، پنـــج میلیـــون شـــمار نشـــریه بـــدون فهرســـت موضوعـــی در مخـــازن ســـازمان وجـــود دارد و 230میلیـــون بـــرگ ســـند بـــدون فهرســـت در مخـــازن محبـــوس و تنهـــا 11درصـــد منابـــع دیجیتـــال شـــده اســـت. وی همچنیــن گزارشـی از نـوآوری هـا و تغییــر رویکـــرد ســـازمان در بخـــش هـــای مختلـــف ارائـــه کـرد و گفـت: ارتقـاء سـطح تعامـل بـا مخاطبـان، افزایـــش توجـــه بـــه فنـــاوری هـــای نویـــن، افزایـــش میـــزان دسترســـی پذیـــری بـــه منابـــع دانشـــی اطلاعاتـــی و کاهـــش وابســـتگی بودجـــه دولتـــی و ظرفیـــت ســـازی بـــرای تنـــوع بخشـــی بــه منابــع درآمــدی از جملــه اهــداف ســازمان در تغییـــر رویکردهـــا خواهـــد بـــود.


ادامه

رییـــس ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی در ادامـــه از اجـــرای طـــرح دسترســـی پذیـــری حافظـــه ملـــی ایـــران در خانـــه هـــر ایرانـــی بـــه عنـــوان چشـــم انـــداز برنامـــه هـــای ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی یـــاد کـــرد و گفـــت ایـــن ســـازمان همـــواره بـــه دنبـــال توســـعه و بهبـــود خدمــات آرشــیوی بــوده بــه گونــه ای کــه مــدت زمـــان خدمـــت رســـانی اســـنادی بـــه پژوهشـــگران در ســـال 96حـــدود 60روز، در ســـال 97حـــدود 8روز و در ســـال 98ایـــن مـــدت زمـــان بـــه یـــک روز کاهـــش یافتـــه اســـت.
وی فهرســـت نویســـی اســـناد پیش آرشـــیوی را از جملـــه برنامـــه هـــای ســـازمان اســـناد و کتابخانــه ملــی برشــمرد و بــا یــادآوری ایــن کــه موجـــودی آرشـــیوی در طـــول پنـــج دهـــه 120 میلیـــون بـــرگ ســـند آرشـــیوی فهرســـت نویســـی شــده و قابــل ارائــه بــه پژوهشــگر و 230میلیــون بـــرگ ســـند پیـــش آرشـــیوی فهرســـت نویســـی نشـــده غیـــر قابـــل ارائـــه بـــه پژوهشـــگر اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: بـــا پیگیـــری هـــای ســـازمان تـــا 6مـــاه آینـــده ایـــن موجـــودی ارتقـــاء یافتـــه و اســـناد قابـــل جســـتجو از 120میلیـــون بـــرگ بـــه 350 میلیـــون بـــرگ خواهـــد رســـید. اشـــرف بروجـــردی همچنیـــن راه انـــدازی آرشـــیو ملـــی هنـــر ایـــران، راه انـــدازی حمد ایـــران (حافظـــه ملـــی دیجیتـــال ایـــران) و طـــرح جامـــع اسـناد الکترونیکـی ملی(جـام،) بکارگیـری فنـاوری هـــای حـــوزه کتابخانـــه و آرشـــیو، چابـــک ســـازی و ارتقـــاء بهـــره وری را از دیگـــر برنامـــه هـــای ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی عنـــوان کـــرد و گفـــت: ســـازمان همچنیـــن برنامـــه هـــای دیگـــری را پیگیـــری و دنبـــال مـــی کنـــد کـــه توســـعه و بازطراحـــی فضـــای کالبـــدی ســـازمان و تنـــوع بخشـــی بـــه منابـــع درآمـــدی بـــا کمـــک خیریـــن و بخــش خصوصــی از جملــه ایــن برنامــه هاســت. در ادامـــه ایـــن جلســـه برخـــی درخواســـت هـــا و پیشـــنهادات ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی کـــه در کمیســـیون دائمـــی مطـــرح شـــده بـــود مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و برخــی از ایـــن پیشـــنهادات بـــه تصویـــب رســـید. آییـــن نامـــه کارفرمایـــی، اعطـــای مجـــوزانجـــام مراحـــل قانونـــی اخـــذ مالکیـــت دو طبقـــه از پـــروژه میـــدان فرهنـــگ در صـــورت موافقـــت ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، اعطـــای مجـــوز انجـــام مراحـــل قانونـــی اخـــذ زمیـــن جهـــت تأســـیس و راه انـــدازی آرشـــیو ملـــی هنـــر ایـــران در مرکـــز اســـتان فـــارس، اعطـــای مجـــوز انجـــام مراحـــل قانونـــی اخـــذ و احـــداث بایگانـــی راکـــد ملـــی ایـــران، اعطـــای مجـــوز انجـــام مراحـــل قانونـــی موضـــوع طـــرح تحـــول مدیریـــت هـــای منطقـــه ای توســـط ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی در صــورت تأییــد ســازمان امــور اداری و اســتخدامی، تاییـــد اســـناد مالـــی ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی در ســـال 1397و انتخـــاب حســـابرس بـــرای رسـیدگی بـه اسـناد مالـی سـال ،1398اصلاحیـه بودجــه تفصیلــی و اعطــای مجــوز هزینــه بودجــه اهدایـــی جـــاری منـــوط بـــه موافقـــت ســـازمان برنامـــه و بودجـــه از جملـــه موضوعـــات مطـــرح شـــده در ایـــن جلســـه بـــود کـــه پـــس از بحـــث و بررســـی مـــورد موافقـــت اعضـــای هیئـــت امنـــا قـــرار گرفـــت.


روزنامه عجب شیر، صفحه 2، شماره 679


پنجشنبه 01 اسفند 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش