کرمیــار در این رمان داســتانی اجتماعی با تم مهاجرت از شهرســتان ها بــه تهــران در فضای پس از پیروزی انقلاب اســامی و نیــز ناکامی ها و تلخ کامی های زندگی شــهری را دستمایه خود قرار داده است و در کنار آن نگاهی انتقادی و تلخ به پدیده بروکراســی و آسیب های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در فضای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارد. این کتاب با صدور مجوز انتشــار آن از ســوی این ناشر در دستور چاپ قرار گرفته است. کرمیار دو سال پیش نیز رمان مستوری را با تم مفاسد اقتصادی در کشور از سوی انتشارات کتاب جمکران منتشر کرده بود که نگاهی جسورانه به این موضوع داشت.
این کتاب در ایام نمایشــگاه بین المللی کتاب از ســوی ناشــر عرضه خواهد شد. صادق کرمیار نویسنده و روزنامه نگار و خالق رمان ماندگار «نامیرا» است که پیش از این در جایزه ادبی جال آل احمد نیز تجلیل شده بود.


روزنامه ساقی آذربایجان، صفحه 7، شماره 2328یکشنبه 04 اسفند 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش