👈نویسنده : ملیحه باغبان

مرسوم ترین شیوه رفرنس نویسی در جهان نگارش منابع به سبک APA می باشد و بر همه شیوه های دیگری که برای تســریع درنوشتن، تایپ و انتشارمورد استفاده قرارمی گیرند برتری دارد.


سبک رفرنس نویسی APA 

روش رفرنس نویسی (APA (American psychological association برای موسسه‌های دانشگاهی توسط انجمن روانشناسی آمریکا، بوجود آمد. این روش رفرنس نویسی اغلب برای کارهای پژوهشی و تحقیقات اجتماعی مورد ارجاع قرار می‌گیرد. در روش رفرنس دهی APA از هر چهار طرف کاغذ یک اینچ (معادل ۲. ۵۴ سانتی متر) فاصله در نظر گرفته می‌شود. فونت مورد استفاده در این سبک اکثرا Times New Roman می‌باشد.

در روش ارجاع دهی APA قسمتی از اطلاعات منبع در متن به صورت خلاصه ذکر می شو و توضیح کامل‌تر از منابع مورد استفاده در انتهای فایل متنی یا همان قسمت منابع ذکر می شود.

دلایل برتری روش APA بر دیگر روش های رفرنس دهی عبارتند از؛

 • مورد قبول بسیاری از ژورنالها و انجمن های علمی معتبر بین المللی است؛
 • به طور مداوم مورد بازنگری قرار می گیرد؛
 • با بسیاری از نرم افزارهای مدیریت منابع علمی مانند EndNote سازگار می باشد؛
 • توسط بسیاری از پایگاه های اطلاعات علمی مورد قبول واقع شده و در موقع جستجوی اطلاعات می توان  اطلاعات را بر اساس آن دریافت نمود.
 •  نحوه نگارش منابع بر اساس سبک APA در داخل متن و آخر قسمت منابع انجام می پذیرد.
 • مرسوم ترین شیوه مـاخذ نویسی در جهان به شـمار می رود و بر همه شیوه های دیگری که برای تســریع درنوشتن، تایپ  و انتشارمورد استفاده قرارمی گیرند برتری دارد و از سوی بسیاری از مجلات و انـجمن های علمی  مورد قبول واقع شده است.

رفرنس نویسی APA در داخل متن

  برای مثال اگر قسمتی از نوشته‌ی یک کتاب را مورد استفاده قرار می‌دهیم، بعد از اتمام جمله درداخل پرانتز، نام کتاب- نام نویسنده و سال انتشار را به عنوان رفرنس آن نوشته می‌آوریم. اگر متن استفاده شده ۲ نویسنده داشت نام هر دو را در پرانتز قید می‌کنیم و اگر بیش از ۲ نویسنده داشت، به نوشتن نام اولین نویسنده «و همکاران»، در داخل متن اکتفا می‌کنیم.


ادامه مطلب را مطالعه نمایید


 1- اگر نوشته ای که از کتاب یا جایی گرفته شود و نقل قول مستقیم باشد لازم است رفرنس دهی آن به این شکل است .

 •  نقل قول مستقیم ( فتاح ، ۱۳۸۶ ، صفحه ۱۰۳ ) .
 •  نقل قول غیر مستقیم ( فتاح ، ۱۳۸۶)

2- رفرنس دهی کتابی که تألیف باشد به این سبک می باشد:

 •  اگر مولف آن فقط یک نفر باشد         ( چیت چیان ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۰۲ ) .
 • اگر دو نفر مولف داشته باشد          ( طلوعی ، حسین زاده لطفی ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۰۴ )
 • اگر سه نفر مولف داشته باشد         ( علی محمدزاده ، موحدی ، هریسی، ۱۳۸۷ ، صفحه ۹۰) .
 •  اگر بیش تر از سه نفر مولف داشته باشد      ( دلگشایی و دیگران ، ۱۳۸۶ ، صفحه ۱۰۱) .

۳- رفرنس نویسی کتاب ترجمه در داخل متن به صورت ریر هست:

 •   ( گوتگ ، سال میلادی (۱۹۳۵) ، صفحه ۱۰۰)

۴- رفرنس دهی مقاله در داخل متن

 •   اگر مولف مقاله ما یک نفر باشد        ( توفیقی ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۶ ) .
 •  اگر مولف مقاله دو نفر باشد       ( نصیری پور ، مسعودی اصل ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۶ ) .
 •  اگر مولف مقاله سه نفر باشد       ( طالبی، قنبری همدانی ، علی محمدزاده ، ۱۳۸۵ ، صفحه ۱۰۰) .
 •  اگر مولف مقاله بیشتر از سه نفر باشد       ( تایلر و دیگران ، ۲۰۰۷، صفحه  ۳۵۱  ) .

۵- رفرنس دهی از اینترنت در داخل متن ( صالحی امیری ، ۱۳۸۶ ) .

۶- رفرنس دهی از پایان نامه یا تحقیق

 •   اگر نویسنده یا مولف یک نفر باشد      ( صالحی امیری ، ۱۳۴۷ ، صفحه ۶۰ )
 •   اگر نویسنده یا مولف دو نفر باشد       ( حریرجی ، ظفرقندی ، صفحه ۴۱ )
 •   اگر نویسنده یا مولف سه نفر باشد       ( نصیری پور ، علی محمدزاده ، حسینی ، صفحه ۲۰ )

۷- رفرنس دهی سخنرانی ( برنامه تلویزیونی ) . ( واعظ مهدوی ، ۱۳۸۵ )

 • ارجاع غیر مستقیم به منبع

اگر می خواهید مطلبی را از یک منبع ذکر کنید که خود آن را از منبع دیگری آورده است، کافی ست به منبع اصلی در متن اشاره کنید، اما در رفرنس داخل پرانتز منبع دوم را ذکر نمایید. اگر معمولا دانشجویان صرفا از منبع اول و یا دوم جهت رفرنس دهی استفاده می کنند، اما شیوه صحیح بر اساس روش APA به این صورت می باشد.

Johnson argued that… (as cited in Smith, 2003, p. 102).

نکته: فراموش نکنید از کاما برای جدا کردن قسمت های مختلف منبع (نام نویسنده، سال انتشار، صفحه) استفاده نمایید.

رفرنس نویسی APA در خارج از متن ( قسمت منابع )

 در این مرحله مشخصات کامل آورده می شود.در این مرحله برای مرتب کردن منابع نباید از شماره گذاری استفاده کرد. بلکه باید به تبعیت از شیوه رایج جهانی

از ترتیب حروف الفبا استفاده نمود.

۱-  رفرنس دهی کتاب تألیف .

 •   اگر یک نفر مولف داشته باشد  علی محمدزاده، خلیل . ( ۱۳۸۸) . قطره ای از باران. تهران : انتشارات فردوس .کتاب: با یک نویسنده:
 •  کریمی، یوسف ( ۱۳۷۵ ). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: نشر ارسباران.
 • کریمی، یوسف ( ۱۳۸۲ ). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشرارسباران.
 •  کریمی، ی. ( ۱۳۸۲ ). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران.
 •  وین رایت، ویلیام (بی تا). عقل و دل. ترجمه: محمد هادی شهاب ( ۱۳۸۶ ). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی.
 •   اگر دو نفر مولف داشته باشد   طبیبی ، جمال الدین ؛ ملکی ، محمد رضا . (۱۳۹۰) . اسم کتاب . محل نشر: نام انتشارات .کتاب: با دو نویسنده:
 •  مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ( ۱۹۹۵ ). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمداعرابی (۱۳۷۷). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • مارشال، ک. و راسمن، گ. ب. ( ۱۹۹۵ ). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی(۱۳۷۷). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
 •   اگر سه نفر مولف داشته باشد   طبیبی ، جمال الدین ؛ ملکی ، محمد رضا ؛ نصیری پور، اشکان . (۱۳۸۴) . اسم کتاب . محل نشر : انتشارات .کتاب: با سه نویسنده:
 •  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه . ( ۱۳۷۶ ). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 •  سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه . ( ۱۳۷۶ ). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 •  سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. ( ۱۳۷۶ ). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 •  اگر بیش از سه نفر مولف داشته باشد     حسینی ، سید مجتبی و دیگران . ( ۱۳۸۶) اسم کتاب . محل نشر : انتشارات .نکته: منبع با بیش از شش نویسنده
 •  منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده « و همکاران » اضافه می شود؛
 •  بعضی صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نویسنده متن را طولانی می کند لذا ذکر نام سه نویسنده ی اول کافی است و بعد از آن باید « و همکاران » نوشته شود.
 • در متون فارسی کمتر منبعی می توان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد، ولی در متون انگلیسی منابع بابیش از سه نویسنده (به ویژه در مقاله های علمی) به طور مکرر مشاهده می شود

۲- رفرنس دهی کتاب ترجمه

 • لئوک ، گاه . چی.؛ هوم، چوآ . ز .؛ سی کت، ان جی . (۲۰۰۶) . پوست آسیایی (اطلس رنگی مرجع بیماری های پوست) . ترجمه علی محمدزاده  خلیل و سایرین (۱۳۸۹) . تهران : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتدر صورتی که مولف آن بیشتر از یک نفر باشد تفاوت چندانی با رفرنس دهی کتاب تألیف ندارد فقط مترجم را می آوریم .

۳-  رفرنس دهی از مجله .

 •  احمدی ، احد . ( ۱۳۸۴) . رویکردهای برنامه درسی. مجله نوآوریهای آموزشی ، سال هفتم ، شماره ۴ .صفحه ۳۲-۲۶
 •  اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام ( ۱۳۷۲ ). بررسی میزان مردودی وقبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۶۷، ۱۳۶۶ . پژوهش های روان شناختی، دوره ۲ شماره ۱ و ۲ .صفحه ۳۲-۲۶

۴- رفرنس دهی از فصل نامه

 • حریرچی ، ایرج . (۱۳۸۷) ، اسم مقاله . فصل نامه مرکز تحقیقات سرطان سینه ، شماره ۷ .

۵- رفرنس دهی از مقاله اینترنتی

 • دلاور ، علی . ( ۱۳۸۷) ، اسم مقاله . آدرس اینترنتی،در انتها, تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود

۶- رفرنس دهی ازمقاله: برخط (آنلاین / اینترنتی)

 •  دیلمقانی، میترا (بی تا). دانشگاه های مجازی: چالش ها و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵

Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal.

BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive.

Accessed September 26, 1996

 •  در استناد به منابع اینترنتی, در انتها, تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود

۷- رفرنس دهی از پایان نامه

 • مهدوی ، سید محمد صادق . (۱۳۸۶) . اسم پایان نامه . پایان نامه کارشناسی ارشد یا کارشناسی . اسم دانشگاه .

۸- سخنرانی ( کاست ، برنامه تلویزیونی )

 • شریعتی ، علی . ( ۱۳۸۸) . اسم برنامه تلویزیونی : روز پخش .

جاسبی ، عبدالله . (۱۳۶۹ ) . دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه سیاسی و اقتصادی . حسینیه ارشاد . کاست شماره ۱۲۲ .

۹-  رفرنس دهی از جزوه دانشگاهی

 • دلاور ، علی . ( ۱۳۸۶) . جزوه روش تحقیق . دانشگاه علوم تربیتی علامه طباطبایی .

۱۰-  رفرنس دهی ویراستار و گردآورنده

 • سلطانی ، پوری . قواعد و ضوابط چاپ کتاب شامل ضوابط انتشاراتی شیوه خط فارسی کتابنامه فارسی .
 • ( ۱۳۶۷ ) . تهران : وزارت فرهنگ و آموزش عالی کتابخانه ملی ایران . صفحه ۸۰ .

۱۱- رفرنس دهی بدون ناشر و محل انتشار

 • کسایی ، خسرو . ( ۱۳۶۲ ) . چگونه عکس رنگی چاپ کنیم؟ تکنیک های تاریکخانه . [ بی جا : بی نام ] ،صفحه ۲۳۰ .

۱۲- رفرنس دهی از روزنامه

 • آموزش و پرورش نخستین منزلگاه بازسازی فرهنگی . ( پنجم مهرماه ۱۳۶۷ ) . اطلاعات. شماره ۱۳۴۳ . صفحه ۵٫

۱۳-  رفرنس دهی از ویرایش

 • محسنی ، منوچهر . (۱۳۵۳ ) . جامعه شناسی عمومی . ویرایش ۲ . تهران : طهوری .

Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child(5th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب به عهده ویراستا(ران) است که مسئولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند.

 • گیبس، گراهام ( ۲۰۰۳ ). ده سال بهبود یادگیری دانش آموز. در کریس راست (ویراستار): بهبود یادگیری دانشآموز، (ص ۹-۲۶). بریتانیا: انتشارات دانشگاه آکسفورد.

۱۴-  رفرنس دهی از منابع چاپ نشده: پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی

 •  خامسان، احمد ( ۱۳۷۴ ). بررسی مقایسه ای ادراک خود در زمینه تحولی و سلامت روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
 •  خامسان، احمد؛ آیتی، محسن و تفضّلی مقدم، عباس ( ۱۳۸۰ ). بررسی مشکلات و نحوه گذراندن اوقاتفراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند.

۱۵- رفرنس دهی از مقالات : مجموعه مقالات همایش ها

 •  خامسان، احمد ( ۱۳۸۶ ). چالش های ایجاد برنامه های دکتری برخط. در مجموعه مقالات همایش تأملی بر دروه های دکتری ایران (ص ۳۶-۲۴ ). مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۶ ، دانشگاه پیام نور.


لینک منبع

چهارشنبه 02 بهمن 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش