دانلود مقاله بازيابی تخصص: مروری بر مباني، روش ها و مدل ها


دکتر هاشم عطاپور, دکتر فاطمه فهیم نیا, دکتر نادر نقشینه


بازيابی تخصص به امرِ يافتن افراد خبره در حوزه های موضوعی گوناگون و يا شناسايي حوزه(ها)ی تخصصي افراد مي پردازد. اين حوزه از دهه 1990 ميلادی مورد توجه سازمان های بزرگ و متوسط و محيط های دانش مدار قرار گرفته، به طوری كه يك اجتماع پژوهشی قوی از پژوهشگران مختلف، به خصوص پژوهشگران علوم رايانه و اطلاعات،حول آن شكل گرفته است. اما به نظر مي رسد اين حوزه در ايران چندان مورد توجه واقع نشده است. از اين رو، مقاله حاضر قصد دارد با پرداختن به مبانی، روش ها و مدل های بازيابی تخصص، در جهت آشنايی بيشتر جامعه علمی و مديران سازمان ها با مفاهيم اين حوزه گام بردارد. در كنار ساير كاربردها، يكي از كاربردهای مهم نظام های بازيابی تخصص، پشتيبانی از مديريت دانش در سازمان هاست. در اين نظام ها، پژوهشگران با دوری جستن از جنبه های چالشی مفهوم تخصص، مسئله بازيابی تخصص را به انباشت اسناد متنی و كشف روابط افراد با آن اسناد تقليل مي دهند. مدل های متعددی برای كشف روابط بين اسناد و افراد ارائه شده اند كه مدل های ارائه شده سهم به سزايی در پيشبرد حوزة بازيابی تخصص توسط « بالوگ و همكارانش »داشته اند. مدل سند- محور آن ها يكي از موفق ترين مدل هاست كه مبنای بسياری از مدل های بعدی قرار گرفته است. اين مقاله برای نخستين بار در ايران به طور نسبتاً جامع به مبحث بازيابی تخصص ،مدل ها و مفاهيم بنيانی آن پرداخته است. بنابراين، مي تواند مورد توجه متخصصان علم اطلاعات و پژوهشگران حوزه بازيابی اطلاعات، مديران سازمان های بزرگ و متوسط، و ساير محيط های دانش مدار قرار گيرد.


برای دانلود مقاله کلیک کنید
پنجشنبه 26 دی 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش