مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان آذربایجان شـرقی به تولیـد ۱۰عنوان نمایش عروسـکی در سـال ۹۸اشـاره کرد و گفت: این نمایش ها هم اکنون آمـاده اجرا روی صحنه برای تمامی علاقمنـدان بوده و از ابتدای بهمن ماه در سـالن سینمای مجتمع کانون تبریز آغاز شـده است. علـی بینش گزارشـی از اقدامات کانـون در حوزه کاهش آسـیب های اجتماعـی و مناطق محروم و حاشیه نشـین ارائـه کـرد.وی بابیـان اهمیـت برنامه ریـزی و اجـرای فعالیـت ویـژه و تخصصـی بـرای مخاطبـان کـودک و نوجـوان در زمینـه مقابلـه با آسـیب های اجتماعـی، این گـروه از مخاطبـان را آسـیب پذیرترین قشـر جامعـه در مقابـل این آسـیب ها عنوان کـرد و در عین حـال افزود: بزرگسـالان و متولیـان امـر باید صدای کودکان باشـند و بتوانند مسـئولیت محافظت از آنان در مقابل آسیب های اجتماعـی را بـه خوبی ایفـا کنند. بینـش بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح امـداد فرهنگـی در مناطـق زلزله زده آذربایجان شـرقی یادآور شـد: بـا اجرای ایـن طـرح کـه در حال حاضر نیـز ادامه دارد بسـته های فرهنگـی شـامل لوازم التحریـر و نیـز اسـباب بازی های فکـری در بیـن کـودکان و نوجـوان ایـن مناطـق توزیع شـده اسـت. وی حضـور کتابخانه هـای سـیار کانـون در مناطق زلزلـه زده با همکاری اسـتان های آذربایجان غربی و اردبیـل را از دیگـر اقدامات طرح امـداد فرهنگی عنوان و در عیـن حـال متذکـر شـد: در حال حاضر نیـز اجرای طـرح امداد فرهنگی با راه انـدازی و تجهیز کتابخانه های مدارس روسـتائی شهرسـتان سـراب ادامـه دارد.


روزنامه مهد تمدن، صفحه 3، شماره992پنجشنبه 01 اسفند 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش