مراحل را مثل شکل در نرم افزار دنبال کنید


برای نمایش نمره مجذور کای و درجه آزادی مراحل زیر را طی کنید
در اینجا دو متغیر داریم میزان سابقه ی کار و رضایت شغلی
بعد از انجام مراحل بالا نتایج به این صورت نمایش داده میشود
جدول اول خلاصه ای از داده ها را نمایش می دهد. داده های معتبر و درصد آن ها و همچنین داده های گمشده و درصد آن ها در این جدول قابل مشاهده می شوند.
جدول دوم جدول توافقی برای آزمون مجذور کای است.که از یک طرف متغیر رضایتمندی از شغل و از طرف دیگر متغیرمیزان سابقه کاری را به همراه درصد آن ها نشان می دهد.
جدول سوم نشان دهنده نمره مجذور کای و درجه آزادی است
براساس این جدول pبرابر با صفر است یعنی صفر درصد احتمال دارد فرض صفر درست باشد و چون این مقدار از 0.05 کمتر است ,فرض صفر رد می شود و نتیجه می گیریم که بین رضایتمندی از شغل و میزان سابقه ی کاری رابطه وجود دارد .
اگر مقدار p در جدول سوم نمایش داده نشد شما باید مقدار بحرانی برای درجه آزادی 3 را از جدول پیدا و با نمره مجذور کای مقایسه کنید
مقدار بحرانی برای درجه آزادی 8 برابر است با 15.51 و نمره مجذور کای بدست آمده برابر است با 1689.561 که نمره مجذور کای بزرگتر از درجه آزادی و رابطه وجود دارد


تحلیل جدول توافقیبرای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک نمایید


شرایط استفاده از آزمون مجذور کای :

نمونه باید تصادفی انتخاب شود

داده ها باید از نوع اسمی یا رتبه ای باشند

مدخل خانه ها باید از یکدیگر مستقل باشند

فراوانی های مورد انتظار به اندازه کافی بزرگ باشند


با تشکر فراوان از آقای مهرداد شبانشنبه 10 آذر 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش