اندازه های گرایش مرکز : ( میانگین - میانه - مد یا نما )

اندازه های پراکندگی : ( دامنه تغییرات - انحراف معیار - واریانس - دامنه میان چارکی )

در صورتی که داده های ما اسمی باشد از نما یا مد
در صورتی که داده های ما رتبه ای باشد از میانه
درصورتی که داده های ما نسبی یا فاصله ای باشند اگر توزیع متقارن باشد از میانگین
و در صورتی که توزیع نامتقارن باشد از میانه استفاده می کنیم

در شاخص های پراکندگی در صورتی که توزیع ما متقارن باشد از انحراف معیار
برای داده های نسبی و فاصله ای  و در صورت نامتقارن بودن توزیع از دامنه میان
چارکی استفاده می کنیم .از دامنه میان چارکی برای داده های رتبه ای استفاده می شود

میانگین یا معدل حسابی برای داده های نسبی و فاصله ای به شرط متقارن بودن
توزیع ( مجموعه ای از داده ها را با استفاده از یک عدد خلاصه و امکان مقایسه بین داده های
مختلف فراهم میاید .. از حاصل جمع داده ها تقسیم بر تعداد آنها بدست می آید)

میانه ( نقطه وسط )برای داده های رتبه ای: برای داده هایی با توزیع فراوانی چوله یا نامتقارن
اعداد را مرتب کرده و اگر تعداد فرد باشد عدد وسط میانه است و اگر زوج باشد
میانگین دو عدد وسط میانه خواهد بود (50 درصد داده ها بالای میانه و 50 درصد
پایین میانه قرار دارند )

مد یا نما ( فراوان ترین عدد در یک توزیع )برای داده های اسمی :برای نما
لازم به رسم نمودار نیست .. تنها باید تصمیم گرفته شود که مقدار کدامیک از کدها فراوان تر
است

اگر توزیع فراوانی دارای دو نما باشد یا دو راس آن را دو نمایی گویند

بسته به اینکه شکل توزیع فراوانی و نوع داده چیست می توان

اندازه گرایش مرکزی مناسب را انتخاب کرد

ادامه مطلب کلیک کنید


اندازه های گرایش مرکز : ( میانگین - میانه - مد یا نما )

اندازه های پراکندگی : ( دامنه تغییرات - انحراف معیار - واریانس - دامنه میان چارکی )

در صورتی که داده های ما اسمی باشد از نما یا مد
در صورتی که داده های ما رتبه ای باشد از میانه
درصورتی که داده های ما نسبی یا فاصله ای باشند اگر توزیع متقارن باشد از میانگین
و در صورتی که توزیع نامتقارن باشد از میانه استفاده می کنیم

در شاخص های پراکندگی در صورتی که توزیع ما متقارن باشد از انحراف معیار
برای داده های نسبی و فاصله ای  و در صورت نامتقارن بودن توزیع از دامنه میان
چارکی استفاده می کنیم .از دامنه میان چارکی برای داده های رتبه ای استفاده می شود

میانگین یا معدل حسابی برای داده های نسبی و فاصله ای به شرط متقارن بودن
توزیع ( مجموعه ای از داده ها را با استفاده از یک عدد خلاصه و امکان مقایسه بین داده های
مختلف فراهم میاید .. از حاصل جمع داده ها تقسیم بر تعداد آنها بدست می آید)

میانه ( نقطه وسط )برای داده های رتبه ای: برای داده هایی با توزیع فراوانی چوله یا نامتقارن
اعداد را مرتب کرده و اگر تعداد فرد باشد عدد وسط میانه است و اگر زوج باشد
میانگین دو عدد وسط میانه خواهد بود (50 درصد داده ها بالای میانه و 50 درصد
پایین میانه قرار دارند )

مد یا نما ( فراوان ترین عدد در یک توزیع )برای داده های اسمی :برای نما
لازم به رسم نمودار نیست .. تنها باید تصمیم گرفته شود که مقدار کدامیک از کدها فراوان تر
است

اگر توزیع فراوانی دارای دو نما باشد یا دو راس آن را دو نمایی گویند

بسته به اینکه شکل توزیع فراوانی و نوع داده چیست می توان

اندازه گرایش مرکزی مناسب را انتخاب کرد

ادامه مطلب کلیک کنید


اندازه های پراکندگی : ( دامنه تغییرات - انحراف معیار - واریانس - دامنه میان چارکی )

دامنه تغییرات : تفاضل بیشترین داده از کمترین داده

تحلیل : دامنه تغییرات به درستی پراکندگی را نشان نمی دهد چون اگر اعداد دورافتاده داشته باشیم

2و4و13و14و14.5و15و15و20

مثلا 2و4و20اعداد دور افتاده هستند ,پراکندگی به درستی نمایان نمی شود (20-2=18)

1و5و7و10و12و14و16و17و19
دامنه تغییرات : 19-1=18

دامنه ها یکسان اما پراکندگی یکسان نیست , پس از دامنه میان چارکی استفاده میکنیم

دامنه میان چارکی :داده ها را مرتب و به چهار قسمت کرده و قسمت اول و چهارم را نادیده
گرفته و دامنه تغییرات دو قسمت وسط را بدست می آوریم

تحلیل :دامنه میان چارکی در شهر الف برابر 2 و در شهر دیگر 100 ( همانطور که می بینید
پراکندگی در شهر الف کمتر است و درجه حرارت مطلوب تری دارد) مناسب برای داده های کمتر

انحراف معیار:برای تمامی داده های آماری از انحراف معیار استفاده میشود.. هر چه انحراف
معیار بزرگتر باشد,فاصله هر نقطه از میانگین بیشتر خواهد بود


واریانس : مربع انحراف معیار

مثال ها در پست بعدی

چهارشنبه 09 آبان 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش