آمار در کتابداری و اطلاع رسانی سطح و فاصله اطمینان


پارامتر و آماره(در زمینه آمار استنباطی مورد استفاده قرار می گیرند)


👈👈شاخص های گرایش مرکز ( میانگین,انحراف معیار,نما) و شاخص های پراکندگی

(انحراف معیار,واریانس,دامنه میان چارکی) در آمار توصیفی مورد استفاده قرار می گیرند


هدف آمار استنباطی,برآورد ویژگی ها و خصوصیات جامعه بر مبنای نمونه است

آماره :statistic به هرگونه داده ای اطلاق می شود که از طریق اندازه گیری نمونه sampleبدست آمده باشد

پارامتر: populationبه هر داده که از طریق اندازه گیری کلیه جامعه صورت گیرد

با آماره برآورد پارامتر می کنیم


👈👈کلیک روی ادامه مطلب

پارامتر و آماره(در زمینه آمار استنباطی مورد استفاده قرار می گیرند)


👈👈شاخص های گرایش مرکز ( میانگین,انحراف معیار,نما) و شاخص های پراکندگی

(انحراف معیار,واریانس,دامنه میان چارکی) در آمار توصیفی مورد استفاده قرار می گیرند


هدف آمار استنباطی,برآورد ویژگی ها و خصوصیات جامعه بر مبنای نمونه است

آماره :statistic به هرگونه داده ای اطلاق می شود که از طریق اندازه گیری نمونه sampleبدست آمده باشد

پارامتر: populationبه هر داده که از طریق اندازه گیری کلیه جامعه صورت گیرد

با آماره برآورد پارامتر می کنیم


محققان و تحلیلگران، اغلب در مباحث آمار و داده‌کاوی، از عبارت «فاصله اطمینان» (Confidence Interval) استفاده می‌کنند تا نشان دهند که تقریبا مطمئن هستند یک فاصله یا محدوده‌ای عددی، شامل پارامتر مورد جامعه است. پس می‌توان فاصله اطمینان را نوعی برآورد فاصله‌ای در نظر گرفت. اغلب فاصله اطمینان را با CI نشان می‌دهند.

فاصله اطمینان با مفهوم مربوط به «سطح اطمینان» (Confidence Level) ارتباط نزدیکی دارد. منظور از سطح اطمینان، تعیین میزان شک یا یقینی است که نسبت به دربرگیری پارامتر توسط CI، داریم.


پنجشنبه 10 آبان 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش