هنگامی که محقق بخواهد میانگین یک نمونه را با میانگین فرضی جامعه مقایسه کند ,باید از این آزمون استفاده نماید

این آزمون برای داده های نسبی و فاصله ای با توزیع نرمال به کار می رود

گام های فرض آزمایی :

گام اول:طرح فرضیه

گام دوم:محاسبه آماری آزمون

گام سوم:تعیین صحت فرض صفر

گام چهارم:انطباق P-Value با مقدار آلفا (0.05)


👈فرض صفر : آزمون معنی دار نیست

👈فرض یک : آزمون معنی دار است


P-Value اگر کوچکتر و مساوی 0.05 باشد ,آزمون معنی دار است و فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته میشود

P-Value اگر بزرگتر از 0.05 باشد ,آزمون معنی دار نیست و فرض صفر پذیرفته و فرض یک رد می شود

👈برای محاسبه آزمون t در نرم افزار Spss مراحل زیر را انجام دهید

👈در قسمت test value (نمره معیار) باید همان عددی را که می خواهید میانگین نمونه را با آن مقایسه کنید وارد کنید
و نتیجه :
به اندازه 12.609 , افزایش
تفاوت میانگین : 5.05000 , با میانگین عدد ثابت به این میزان افزایش داشته
sig , صفر و آزمون معنی دار است .. پس فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته می شود
دامنه تفاوت میانگین متغییر و میانگین فرضی جامعه بین 4.2118 و 5.8882 قرا دارد
نمونه با تحلیل :
منبع نمونه :http://www.irantahgig.ir

هنگامی که محقق بخواهد میانگین یک نمونه را با میانگین فرضی جامعه مقایسه کند ,باید از این آزمون استفاده نماید

این آزمون برای داده های نسبی و فاصله ای با توزیع نرمال به کار می رود

گام های فرض آزمایی :

گام اول:طرح فرضیه

گام دوم:محاسبه آماری آزمون

گام سوم:تعیین صحت فرض صفر

گام چهارم:انطباق P-Value با مقدار آلفا (0.05)


👈فرض صفر : آزمون معنی دار نیست

👈فرض یک : آزمون معنی دار است


P-Value اگر کوچکتر و مساوی 0.05 باشد ,آزمون معنی دار است و فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته میشود

P-Value اگر بزرگتر از 0.05 باشد ,آزمون معنی دار نیست و فرض صفر پذیرفته و فرض یک رد می شود

👈برای محاسبه آزمون t در نرم افزار Spss مراحل زیر را انجام دهید

👈در قسمت test value (نمره معیار) باید همان عددی را که می خواهید میانگین نمونه را با آن مقایسه کنید وارد کنید
و نتیجه :
به اندازه 12.609 , افزایش
تفاوت میانگین : 5.05000 , با میانگین عدد ثابت به این میزان افزایش داشته
sig , صفر و آزمون معنی دار است .. پس فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته می شود
دامنه تفاوت میانگین متغییر و میانگین فرضی جامعه بین 4.2118 و 5.8882 قرا دارد
نمونه با تحلیل :
منبع نمونه :http://www.irantahgig.ir

یکشنبه 20 آبان 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش