بررسی روابط داده های اسمی و رتبه ای آزمون مجذور کای

آزمون مجذور کای (آزمون آمار استنباطی) است

در آزمون مجذور کا ما دو جدول داریم :

جدول مشاهده شده ها (نشان دهنده داده های مشاهد شده )

جدول مورد انتظار (آنچه مورد انتظار ماست)

مثال :


جنسیت/شغلبیکارشاغلجمع
مونث6040100
مذکر3070100
جمع90110200

جدول بالا جدول مشاهده شده هاست

هر یک از اعداد را fo می نامیم ..

مثال fo=60 ( تفسیر : فراوانی مشاهده شده برای جنس مونث و بیکار )

fo=30 (تفسیر : فراوانی مشاهده شده برای جنس مذکر و بیکار)

fo=40 (فراوانی مشاهده شده برای جنس مونث و شاغل)

fo=70 (فراوانی مشاهده شده برای جنس مذکر و شاغل)

 پرسش:آیا جنسیت با اشتغال رابطه دارد ؟

در بررسی پرسش در مورد اشتغال , مشاهده شده است که 60 زن بیکار بوده اند

در بررسی پرسش در مورد اشتغال, مشاهده شده است که 70 مرد شاغل بوده اند

fe فراوانی مورد انتظار است که از مجموع سطر ضربدر مجموع ستون تقسیم بر مجموع کل بدست می آید

در مثال بالا :

جنسیت/شغلبیکارشاغلمجموع
مونثصد*نود/دویستصد*صد و ده/دویست100
مذکرصد*نود/دویستصد*صد و ده/دویست100
جمع90110200


جدول مورد انتظارفرآیند آزمون مجذور کای

1)فرض صفر:بین دو متغیر مورد مطالعه رابطه ای وجود ندارد

2)فرض یک : دو متغیر مرتبط هستند

3)محاسبه نمره مجذور کای

4)تعیین احتمال درست بودن فرض صفر بر اساس آماره آزمون

5)رد فرض صفر و برقرار بودن رابطه

شنبه 10 آذر 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش